"DEN VITE MANNENS BÖRDA" ­ En textanalys av synen på Afrika söder om Sahara och dess svarta invånare hos läromedelsförfattare i historia år 1900 - 2000

Detta är en C-uppsats från Göteborgs universitet/Sociologiska institutionen

Sammanfattning: Uppsatsen ser till att kartlägga hur bilden utav Afrika/afrikaner och västerlänningar har framställts utav svenskaläromedelsförfattare i de mest frekvent använda läromedlen för historia i gymnasiet under 1900-talet. Genomkvalitativ textanalys har uppsatsen sökt att följa var och hur förändringar har ägt rum i undersökningsperioden,samt vad detta kan bero på. Vilka ämnen är det som tas upp i beskrivningarna av historiska händelser relateradetill Afrika söder om Sahara och dess svarta befolkning i historieböckerna och vilka ämnen är det som ges störstutrymme? Hur beskrivs och värderas den svarta befolkningen på den ena sidan och européerna å den andra sidani texterna som behandlar händelser kopplade till Afrika? Sådana frågor har i samband med resultaten uppsatsen isyfte att besvara och diskutera. Undersökningen som till en viss del baseras på dikotomin mellan vita"västerlänningar" och "svarta", är något som vi inspirerats till gällande dikitomitänkandet av postkolonialaförfattare och kritiker som: Ania Loomba, Edward Said samt Pal Ahlawulia. Den huvudsakliga slutsatsen är attdifferentieringen i läromedlen fram till 50-talet baserades på motsatspartänkande mellan afrikaner ochvästerlänningar, där synen på afrikaner och Afrika var negativ under historienarrationen från upptäckterna framtill avkoloniseringsprocessen. Detta synsätt förändras sedan från 50-talet fram till och med millennieskiftet.Afrikanerna får nu en identitet och nämns nu som människor och får därmed nu ett människovärde i texterna.Dock kvarstår en negativ syn på Afrikaner och Afrika i samband med historienarrationen som beröravkoloniseringsprocessen och Afrikas politiska utveckling från 60-talet fram till våra dagar. Undersökningarsom dessa är ganska relevanta för läraryrket, eftersom den västerländska historienarrationen i läromedlenriskerar att vara eurocentrisk och postkolonialt vinklade vilket framtida lärare får vara vaksamma över både somundervisare och läromedelsförfattare.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)