Ensiling wet brewer's waste in peri-urban areas of Kampala, Uganda

Detta är en Kandidat-uppsats från SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

Författare: Stephanie Kindbom; [2012]

Nyckelord: Ensiling; Wet brewer s waste; Peri-urban; Uganda;

Sammanfattning: Ett av de vanligaste fodermedlen hos jordbrukare i Kampala är drav, en biprodukt vid ölframställning. Hög efterfrågan, dyr transport samt dålig lagringskapacitet leder till att tillgången på drav begränsas. Ett sätt att lagra drav och således förbättra tillgängligheten är genom ensilering. Denna studie genomfördes som en Minor Field Study, och var en del i ett projekt mellan SLU och Makerere University, ”feed for livestock in urban/peri-urban areas of Kampala”. Studien utfördes hos fyra stadsnära jordbrukare i Kampala. Drav ensilerades under en månad på respektive gård. Två prover togs för analys av flyktiga fettsyror (VFA). Därutöver togs två prover för analys av mängden neutral detergent fibre (NDF) och mängden acid detergent lignin (ADL). Slutligen togs ett prov från varje silo som exponerades för syre under sex dagar. Temperatur och pH mättes dagligen för att granska ensilagets stabilitet. Temperaturen höjdes inte signifikant förrän den fjärde dagen medan pH låg mellan 4.0-4.5 fram till den sista dagen, vilket indikerar att ensilaget var stabilt. pH för gård A var emellertid 4.7 vid den första mätningen, men sjönk sedan till 4.4 och därefter 4.0. Detta kan ha berott på lokala variationer i ensilaget eller att pH endast mättes en gång per dag. Eftersom pH sedan sjönk under 4.5 ansågs draven vara lagringsstabil. Med avseende på värden för NDF och ADL var ensileringen lyckad, då dessa värden inte ändrades nämnvärt under ensileringen. Analys av VFA visade att samtliga hade önskade nivåer av mjölksyra, vilket tyder på att draven var väl ensilerad. Tre gårdar hade för höga värden för ättiksyra, vilket kan ha berott på en utdragen aerob fas i början av ensileringsprocessen. Slutsatsen av denna studie är att drav med fördel kan ensileras i stadsnära områden i Kampala. Dock måste hänsyn tas till packningen av drav vid ensilering för att minimera den aeroba fasen och således få ett ensilage av bättre kvalitet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)