Det är tydligt att det är otydligt. : Pedagogers uppfattningar av arbetet i förskola med funktionshindrade barn och arbetet i skolan med individintegrerade elever.

Detta är en Kandidat-uppsats från Växjö universitet/Institutionen för pedagogik; Växjö universitet/Institutionen för pedagogik

Sammanfattning:

Studiens syfte är att lyfta fram pedagogers uppfattningar och upplevelser av arbetet i förskola med funktionshindrade barn och arbetet i skolan med individuellt integrerade elever.

Vi valde en kvalitativ metod där det handlar om människors uppfattning och deras förståelse av sin sociala verklighet. En fenomenografisk ansats för att vi är intresserade av människors tankar och vi har använt oss av en semistrukturerad intervju.

Resultatet av vår empiriska undersökning redovisas genom beskrivningskategorier dvs. begrepp som respondenterna själva har benämnt i intervjuerna.

Vår diskussion delade vi in i metoddiskussion och resultat- och analysdiskussion. I resultat- och analysdiskussion reflekterar vi över begreppen ansvar, kompetenser, förhållningssätt, utveckling, rektors ansvar, inkludering eller integrering och möjligheter.

I vår undersökning ser vi att viljan och engagemanget finns hos pedagogerna för en inkluderad verksamhet. Men vi ser också att de rätta förutsättningarna för att lyckas saknas i deras arbetsvardag. Med de rätta förutsättningarna menar vi t.ex. tillräckliga ekonomiska resurser, nödvändiga kompetenser, klar ansvarsfördelning, tid för pedagogiska diskussioner och planering med övriga stödresurser. Att pedagogerna har en positiv inställning till arbetet med funktionshindrade barn och elever är viktigt, vi anser också att ett tydligt stöd från rektorn måste ingå. Med de rätta förutsättningarna anser vi att det finns möjligheter till en lyckad inkludering.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)