Ekonomiskt medveten personal : En undersökning på Karolinska Universitetssjukhusets Barnkardiologiska mottagning

Detta är en Kandidat-uppsats från Stockholms universitet/Företagsekonomiska institutionen; Stockholms universitet/Företagsekonomiska institutionen

Författare: Josef Hjorth; Linn Malmberg; [2006]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

I uppsatsen undersöks hur personalen på Barnkardiologiska mottagningen (BKM) kan motiveras att bli mer ekonomiskt medveten samt motiveras att arbeta för en bättre ekonomi på avdelningen. Undersökningen utgörs av personliga semi-strukturerade intervjuer, där frågorna har baserats på Maslows behovshierarki, Herzbergs Hygien- och motivationsteori, Vrooms förväntansteori samt Rättviseteori. Forskningsansatsen är kvalitativ och i undersökningen används en deduktiv härledning av slutsatsen. För att personalen på BKM ska kunna motiveras att arbeta för en bättre ekonomi bör behoven i Maslows behovshierarki vara uppfyllda. Personalen bör således få uppskattning från sina medarbetare och ledningen samt känna att de kan utvecklas i sitt arbete. Enligt Vrooms förväntansteori måste det finnas ett attraktivt, sannolikt mål som de anställda i sitt arbete kan bidra till, för att de ska kunna motiveras att arbeta för en bättre ekonomi. Ledningen måste sätta upp tydliga, attraktiva och sannolika mål. En djupare dialog kring avdelningens ekonomi och hur personalen kan påverka denna kan öka personalens ekonomiska medvetenhet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)