Hur kan en effektivisering i en omlastningsterminal genomföras utan att ge avkall på servicegraden?

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Institutionen för service management och tjänstevetenskap

Sammanfattning: Syftet med denna uppsats är att undersöka hur servicegraden påverkas vid en effektivisering av en serviceverksamhet. Detta har vi gjort genom en fältstudie i Helsingborgs hamn där vi genomförde tre intervjuer med nyckelpersoner i verksamheten samt en observation av arbetet på kajen. Från vår empiri har vi fått insikten att det i dagsläget finns en stor beläggning av containertrafiken vilket bör utvecklas för att servicegraden inte ska lida. Personer på chefsnivå är positiva till effektivisering och jobbar aktivt med detta, bland annat genom benchmarking. Våra fallstudier visar även att beläggningen är ojämn på ankommande containrar och att detta påverkar arbetsbelastningen för personalen i hamnen. Vi har lagt fram förslag till hur man kan bibehålla servicen vid en effektivisering. Den första effektiviseringen är att bygga en torrhamn1, vårt andra alternativ är att ha högre hyra för att ha sin container placerad på kajytan. Vid implementering av lösningar för att effektivisera bör man inte glömma en av de viktigaste aspekterna, kommunikation. Det vill säga, att alla medarbetare förstår varför Helsingborgs hamn förändrar och hur förändringen ska ske, men även hur det påverkar varje individs roll.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)