Kippa efter luft - att lindra andnöd och ångest vid KOL

Detta är en Kandidat-uppsats från

Författare: Mikaela Ferrario; Ava Unger; [2019-07-08]

Nyckelord: KOL; Dyspné; andnöd; ångest; sjuksköterska; symptomlindring;

Sammanfattning: Bakgrund: I Sverige lever idag omkring 400 000–700 000 personer med kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL). Att inte få tillräckligt med luft och känna att livet är hotat är många av dessa personers vardag då symtomen andnöd och ångest ofta ingår i sjukdomsbilden. Andnöd och ångest är komplexa och mångfacetterade symtom vars lindring är en utmaning för sjuksköterskor i den kliniska verksamheten. Syftet med studien var att belysa sjuksköterskans symtomlindrande åtgärder för andnöd och ångest hos patienter med KOL. Metoden som användes för att svara på studiens syfte var en litteraturöversikt. Resultatet analyserades och sammanställdes i form av kategorier: förutsättningar för sjuksköterskans systematiska bedömning av andnöd och ångest, åtgärder och dess effekter, patientens förhållande till hälso- och sjukvård och patientens egna strategier. Slutsats: Sjuksköterskans förutsättningar för att lindra patientens symtom bygger på systematisk bedömning och ett personcentrerat arbetssätt.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)