DEN SVENSKA NATIONSIDENTITETENS RENÄSSANS I CORONAS TECKEN

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Institutionen för strategisk kommunikation

Sammanfattning: I denna uppsats har vi med hjälp av retoriska verktyg som stilfigurer, Toulmins argumentationsmodell samt argumentativa grundbegrepp genomfört en deskriptiv redogörelse för vilka retoriska element som Statsminister Stefan Löfvens “Tal till nationen” innehåller. Dessa har vi disponerat efter dispositio och därefter analyserat utifrån en prisma av teorier om nationen och nationsidentitet. Analysen resulterade i insikten att den svenska nationen genom talet förmedlar en bild av dess nationsidentitet, även om detta inte gjorts medvetet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)