Bikulturell, separerad eller marginaliserad?Bicultural, separated or marginalized? : - En studie som undersöker hur andragenerationsinvandrare beskriver skapandet av sin identitet samt hur de beskriver tillhörighet i det svenska samhället- A study to inve

Detta är en Kandidat-uppsats från Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete; Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete; Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

Sammanfattning:

I denna undersökning är syftet att undersöka och analysera hur andragenerationsinvandrare beskriver skapandet av sin identitet samt hur de beskriver tillhörighet i samhället. Insamlingen av studiens data har skett via kvalitativa intervjuer genom ett bekvämlighetsurval. Studien har genomsyrats av ett hermeneutiskt synsätt. I empirin framkom det att andragenerationsinvandrare upplever svårigheter i sitt identitetsskapande samt att tillhörighet beskrivs som ett kontextuellt begrepp. Slutsatsen av studien resulterade i att majoriteten av respondenterna beskriver känslan av att vara bikulturell.   

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)