Strategisk Marknadskommunikation för FlexiDrive Sverige AB

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Produktionsekonomi

Författare: Carl Bertilsson; [2011]

Nyckelord: Technology and Engineering;

Sammanfattning: FlexiDrive är ett nystartat företag som är i behov av en strategi för effektiv marknadskommunikation. Syftet med uppsatsen är att identifiera vilka målgrupper som är mer benägna att använda sig av FlexiDrive, kartlägga hur man bäst når dessa kunder, samt föreslå en strategi för marknadskommunikation utifrån dessa resultat. För att identifiera målgruppen studerades de erfarenheter som FlexiDrive har haft hittills, såväl som utländska motsvarigheter. Utöver detta gjordes en marknadsundersökning, både mot allmänheten och mot befintliga förare. De kombinerade resultaten visade på FlexiDrives typkund, samtidigt som det kunde konstateras att målgruppen är bred, och att en snäv målgruppsdefinition inte är nödvändig. För att identifiera hur man bäst når målgruppen görs en genomgång av relevanta marknadskanaler, mer specifikt vilka kostnader som är förenade med respektive kanal, i vilken utsträckning det är möjligt att förmedla FlexiDrives budskap, i vilken utsträckning det är möjligt att bearbeta kunden med upprepad marknadsföring, samt hur väl respektive marknadskanal kan skräddarsys för att nå den önskade målgruppen. Den föreslagna strategin för marknadskommunikation består huvudsakligen av webbaserade medier, då dessa ofta erbjuder större möjlighet till bearbetning, lägre kontaktkostnad, större möjligheter att skräddarsy marknadsföringen mot en viss målgrupp, samt bättre möjlighet till uppföljning och analys. Utöver detta föreslås att FlexiDrive marknadsför sig i massmedia inför längre ledigheter, eftersom detta har visat sig vara de perioder då folk är mest benägna att hyra bil genom FlexiDrive. Slutligen föreslås ett antal kompletterande åtgärder i syfte till att förbättra möjligheterna till en effektiv marknadskommunikation.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)