Förändringsarbete och dynamiska förmågors ifrågasatta bidrag En kvalitativ studie om organisatorisk förändring i ett svenskt försäkringsföretag

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

Sammanfattning: Syftet med studien är att identifiera bakomliggande orsaker till förändringar i ett försäkringsföretag och undersöka huruvida dynamiska förmågor kan påverka förändringsarbetet och hanteringen av de externa faktorer som styr företaget. Ett mål med uppsatsen är att utveckla begreppet dynamiska förmågor och sätta det i en kontext för att andra beslutsfattare och ledare skall kunna bedöma huruvida dynamiska förmågor är applicerbart för andra företag och branscher än det som fokuseras på i denna rapport. I denna kvalitativa studie presenteras teorier från olika decennier för att uppnå olika tidsperspektiv gällande förändringsarbete och dynamiska förmågor. Både förändringsarbete och dynamiska förmågor kan ses som organisatoriska verktyg för att hantera en föränderlig omgivning. Dynamiska förmågor definieras av Eisenhardt & Martin (2000) som en organisations förmåga att skapa, integrera och omkonfigurera resurser. Med dynamiska förmågor kan företag därmed anpassa organisationen till dess omgivning genom interna förändringar och kombinationer av resurser. I rapporten skildras därför dynamiska förmågor i en organisatorisk kontext för att studera begreppet vidare. Den primära datainsamlingen grundar sig i det empiriska underlaget som består av tolv semistrukturerade intervjuer där en kombination av representanter från Försäkringsföretag X och två objektiva forskare inom förändringsområdet genomförts. Med det empiriska och teoretiska underlaget identifierades digitala faktorer och politiska faktorer som de mest förekommande drivkrafterna som lett fram till förändringar i Försäkringsföretag X. Dessutom upptäcktes ett flertal dynamiska förmågor som var fördelaktiga i företagets förändringsarbete på olika sätt, exempelvis lärande och rutiner vid beslutsfattande. Det empiriska materialet visade även att försäkringsföretaget aktivt arbetar med lärande och kulturbyggande. Inga funna källor tyder på att kulturarbete är en dynamiska förmåga men vi föreslår att idéerikedom skulle kunna vara dynamiska förmågor och att kulturbyggande är en förutsättning för att det skall uppnås.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)