Den våldtagna kvinnan i en rättslig process : En kvalitativ undersökning om det svenska rättssystemets föreställningar kring våldtäktsfall och vilka faktorer som får betydelse i den rättsliga processen.

Detta är en Kandidat-uppsats från Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete; Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

Författare: Nathalie Grape; Olivia Flodbring; [2017]

Nyckelord: Rape; conception; justice system;

Sammanfattning: Kandidatuppsatsen består av en kvalitativ forskningsstudie med grounded theory som metod. Syftet är att undersöka vilka faktorer som får betydelse i den rättsliga bedömningen och synliggöra föreställningar om kvinnliga brottsoffer och manliga brottsutövare som existerar det svenska rättssystemet ur ett genusrättsvetenskapligt perspektiv. I studien användes trettiofem våldtäktsdomar och genomförandet av analysen inleddes med att domarna granskades noggrant för att upptäcka upprepande mönster i materialet. Vidare strukturerades texterna för att identifiera betydelsefulla stycken, vilket bildade kategorier. Det mest framträdande i resultatet som redovisas är hur trovärdighet får betydelse genom hela den rättsliga processen. Kategorierna är målsägandens berättelse i domen, tilltalades berättelse i domen, betydande faktorer i rättens bedömning av brottsoffer och brottsutövare, samt betydande faktorer i rättens bedömning av bevisföring. Resultatet visar på att föreställningar om våldtäkter i samhället även får inflytande i den rättsliga processen. Vidare visar studien på att det råder ojämlika maktrelationer i rättssystemet för kvinnliga brottsoffer och manliga brottsutövare.  

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)