Konkurrentanalys YIT

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Borås/Institutionen Ingenjörshögskolan; Högskolan i Borås/Institutionen Ingenjörshögskolan; Högskolan i Borås/Institutionen Ingenjörshögskolan

Sammanfattning: Detta examensarbete har utförts av Sadik Ameti, Magnus Sandberg och Kristian Fazakas påInstitutionen för Ingenjörshögskolan på Högskolan i Borås, på uppdrag av YIT Sverige AB.Den västsvenska klimattjänstsmarknaden präglas av en väldigt hård konkurrens både från nyaoffensiva företag samt gamla mer etablerade företag. Därför vill YIT upprätta enkonkurrensanalys för den västsvenska marknaden. Konkurrentanalysen skall ge insikt i vilkadet är som är konkurrenter och hur de arbetar på marknaden, skillnaden mellan företagen samthur konkurrensen skall bemötas av YIT.Syftet med detta examensarbete är att undersöka och kartlägga vilka som är YIT:skonkurrenter. Tyngden ligger på bedömningen av företagens finansiella ställning mellan åren2005 till och med 2007. Anledningen till att analysen fokuserar på åren 2005 till 2007 ärbland annat för att dessa år var högkonjunkturår, vilket gör att man kan bilda sig enuppfattning av hur konkurrenterna agerar när det är bra ekonomiska tider och därmed ingastörningsmoment från omvärlden. Förutom den ekonomiska ställningen är bedömningen avföretagen även grundad på andra faktorer såsom konkurrenternas strategi, övergripande mål,vision, affärsidé, framtidsutsikter mm. Vi genomför även en företagsanalys av YIT som syftartill att utveckla och anpassa företaget. För att besvara uppsatsens frågeställning har vi utgåttfrån en fundamental analys som bland annat innehåller själva konkurrentanalysen sommynnar ut i en kartläggning av konkurrenterna, kombinerat med en företagsanalys,omvärldsanalys, räkenskapsanalys och Michael Porters SWOT-analys.I Uppsatsen kommer vi fram till att det finns fyra större konkurrenter som YIT skall hållaögonen på samt diverse förbättringar YIT kan göra i sin organisation.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)