Pedagogers syn på lek

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Malmö högskola/Lärarutbildningen (LUT)

Författare: Madeleine Ucan; Helena Uhlemann; [2011]

Nyckelord: lek; barn;

Sammanfattning: Syftet med detta arbete är att ta reda på hur och om pedagoger anser att de arbetar med lek i förskolan. Våra huvudfrågor var: Hur anser pedagogerna att de arbetar med lek i förskolan? Vilken betydelse har lek för barns lärande? Vi gjorde en kvalitativ undersökning där vi intervjuade 12 olika pedagoger i olika åldrar och av olika kön. Vi använde penna och papper som instrument för att dokumentera vad som sades.Vi belyser olika teorier om lek i förskolan av teoretiker som Fröbel, Piaget, Knutsdotter Olofsson, Lillemyr med flera. Vi valde att fördjupa oss i pedagogens roll i leken, skillnader mellan pojkar och flickors lek, definitioner av lek samt vad barnen lär sig genom lek.Slutsatsen av arbetet blev att pedagogerna använder sig av lek i sitt dagliga arbete på förskolan. Leken sågs som ett naturligt sätt att nå barnen då leken alltid är tillgänglig. Vidare uppfattade de pedagogerna som vi intervjuade att det fanns skillnader mellan pojkar och flickors lek. Nyckelord: Barn, Lek, Pedagoger.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)