Från producent till restaurang : Kan känslor, uttryck och ambitioner bakom ett vin vidareförmedlas via mellanhänder?

Detta är en Kandidat-uppsats från Örebro universitet/Restaurang- och hotellhögskolan - Grythytte akademi; Örebro universitet/Restaurang- och hotellhögskolan - Grythytte akademi; Örebro universitet/Restaurang- och hotellhögskolan - Grythytte akademi

Författare: Sofia Azelius; Terese Nord; Indira Pandic; [2010]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:       Sammanfattning I detta examensarbete granskade författarna Jean Marc Brocards vin Chablis Saint Claire Vieilles Vignes, för att undersöka hur känslor, uttryck och ambitioner vidareförmedlas. Syftet är att studera en vintillverkares känslor, uttryck och ambitioner bakom sitt vin och hur de vidareförmedlas till importör, vidare till restaurang och hur det sedan förmedlas ut till gästerna i Sverige. Metoden som författarna använde var kvalitativstudie där öppen intervjuteknik användes som grund. Författarna har intervjuat tre undersökningsgrupper som består av importör, producent och restauranger. Examensarbetet visar att mellan producent och importör förmedlas känslor, uttryck och ambitioner väl, medans restaurangintervjuerna visar att vägen bryts och att förmedlingen stannar av. Resultatet visade att känslor, uttryck och ambitioner vidareförmedlas från producent till restaurang i Sverige, men att vägen bryter mellan restaurang och gäster. Nyckelord Nyckelorden till författarnas examensarbete var:   Catering, Knowledge, Restaurants, Sommelier & Wine.      

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)