Optimering av lågspänningsnät på landsbygden

Detta är en Kandidat-uppsats från KTH/Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa (CBH)

Författare: Shant Mekailian; [2020]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Sammanfattning Det faktum att populationen ökar och att fler väljer eldrivna transportmedel gör attdet kommer att ställas högre krav på elnätet i framtiden. Ökade krav från el användarnapå en tillförlitlig elförsörjning skapar stora problem vid strömavbrott. Elnätsbolagenarbetar konstant med att optimera elnätet och att öka säkerheten i eldistributionen. Lågspänningsnätet på landsbygden är icke vädersäkert vilket orsakar stora strömavbrottvid oväder. Optimeringen genom elnätvädersäkring ökar eldistributionssäkerhetensamt minskar strömavbrotten som landsbygden ofta lider av. Uppdraget frånEltelNetworks erbjuder en möjlighet att undersöka den mest effektiva dimensioneringsslösningenför lågspänningsnätet genom att utföra två olika fallstudier över ettprojektområde på landsbygden. Två lösningsförslag analyseras för att hitta den mesteffektiva designlöningen. Resultaten från de två olika designlösningarna var att använda fler kabelskåp ochgenom att minska mängden kablar kan lågspänningsnätet optimeras för att motståpåverkan av oväder. Utförda ekonomiska kalkylerna konstaterade att fallstudie 1med fler kabelskåp kostade mindre än fallstudie 2 som designades utifrån mindreantal kabelskåp i nätet. Nyckelord Elkraft, optimering, vädersäkring, lågspänningsnät, markkablar, kabelskåp.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)