Jämförelse mellan nyproduktion av hyresrätter och bostadsrätter

Detta är en Kandidat-uppsats från Mittuniversitetet/Avdelningen för ekoteknik och hållbart byggande

Sammanfattning: Den här rapporten är de genomförda arbete som är avslutningen på min treåriga utbildning byggingenjör, hållbart byggande på Mittuniversitetet i Östersund. Arbetet har en omfattning på 15hp och har genomförts under våren 2018.   Den har haft som syfte att lokalisera vilka skillnader det finns på en nyproducerad hyresrättslägenhet jämfört med en nyproducerad bostadsrättslägenhet. Forskningsfrågorna som ställdes för att genomföra studien var att kolla på skillnader mellan upplåtelseformerna med hänsyn till materialval, storlek, boendekostnad och placering på bostäderna. En viktig avgränsning som gjordes var att två olika projektområden undersöktes i studien, ett i Östersund och ett i Umeå. Valet av specifika områden gjordes för att jämförelsen skulle få så likvärdiga förutsättningar som möjligt. Arbetet har genomförts med hjälp av faktasökning på webbaserade källor, rapporter och broschyrer samt att en intervju har genomförts.   Resultat och slutsatser som denna studie har lett fram till är att det finns skillnader mellan en nyproducerad hyresrätt och en nyproducerad bostadsrätt, skillnaderna återfinns under alla undersökningsområden men de största skillnaderna kunde man se på storleken och boendekostnader. Materialvalen i lägenheterna hade små skillnader och dessa var till tydlig fördel för bostadsrätten i jämförelse med hyresrätten. Storleken på lägenheter om två till tre rum och kök så var bostadsrätten i genomsnitt 16,5kvm större till ytan. Boendekostnader var för bostadsrätten ca 3300kr billigare i månaden exklusive amortering och ca 800kr billigare inklusive 2% amortering. Läget på huset och på balkonger/terrasser med hänsyn till väderstreck, så hade bostadsrätten genomgående bättre läge och bättre förutsättningar till sol jämfört med hyresrätten.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)