Ett kreativt miljövetenskapligt analysverktyg – Tänk om...?

Detta är en Kandidat-uppsats från Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS)

Författare: Clara Olsson; [2020]

Nyckelord: Design; LCA; Miljövetenskap;

Sammanfattning: Allt högre krav ställs på designers att utveckla produkter som rör sig inom de planetära gränserna. Miljövetenskapliga analysverktyg som ska hjälpa designern att välja “rätt” i produktutveckling finns, exempelvis livscykelanalys, men används sällan av produktdesigners då de ofta är komplicerade, kostsamma och för expertinriktade (Vallet et. al. 2013). Om verktygen används är det ofta sent i designprocessen när många produktbeslut redan är tagna vilket försvårar möjligheten att påverka produktens miljöeffekt (Naturvårdsverket, 1999). Studien undersöker hur miljövetenskapliga analysverktyg kan komma in tidigare i en designprocess där fokus ligger på användarvänlighet för produktdesigners. Genom intervjuer med designers och litteraturstudier, ges ett designförslag. Designförslaget är ett problemformulerings-och idégenereringsverktyg i form av en “spelplan” på whiteboardark inspirerat av livscykelanalys, miljöeffektanalys och orsak-verkan diagram. Syftet med verktyget är att hjälpa designers att redan tidigt i problemformuleringen och initiala idégenereringen integrera dessa verktyg. Det kan hjälpa designprofessionen att hantera de nya förväntningarna på yrkesrollen, det behövs dock en närmare kontakt med användare och en tvärvetenskapligt arbetsgrupp för att säkerställa att verktyget passar in i designprocessen samt faktiskt genererar mer hållbara produkter.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)