Hållbarhetschef – vilka kompetenser efterfrågas? : En kvalitativ studie om vilka kompetenser som efterfrågas hos hållbarhetschefer utifrån digitala platsannonser

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

Sammanfattning: Titel: Hållbarhetschef - vilka kompetenser efterfrågas? En kvalitativ studie om vilka kompetenser som efterfrågas hos hållbarhetschefer utifrån digitala platsannonser.  Nivå: Examensarbete på grundnivå (kandidatexamen) i ämnet företagsekonomi.  Författare: Jonna Dalan och Alice Gren Handledare: Katarina Arbin Datum: 2022 - maj Syfte: Syftet med uppsatsen är att bidra med kunskap om vilka kompetenser som efterfrågas hos hållbarhetschefer. Metod: Denna studies metod tar sin utgångspunkt i en kvalitativ forskningsmetod med en abduktiv ansats. Studien genomfördes utifrån en kvalitativ innehållsanalys av 30 platsannonser på LinkedIn.  Resultat & slutsats: Flertalet kompetenser inom olika områden efterfrågas hos hållbarhetschefer. Främst inom interpersonella och strategiska kompetensområden men även ämnesspecifika kompetensområden, där erfarenhet var den mest förekommande. Den främsta erfarenheten som efterfrågades var från hållbarhetsarbete men även branschspecifika erfarenheter nämndes flertalet gånger. Flera erfarenheter baserades även på antal år inom ett specifikt hållbarhetsområde. Studien identifierade även flera återkommande kompetenser där kommunikation, utbildning och att vara driven var vanligast förekommande. Examensarbetets bidrag: Denna studie har bidragit med kunskap om kompetenser som efterfrågas hos hållbarhetschefer. Interpersonella, strategiska och ämnesspecifika kompetensområden efterfrågades i hög grad medan systemtänkande kompetenser inte var ett förekommande krav trots tidigare studier som syftar till motsatsen. Uppsatsen har även bidragit till att kunna hjälpa organisationer i sin rekrytering av denna nya roll för att kunna utveckla och driva sitt hållbarhetsarbete. Förslag till fortsatt forskning: Av denna studie har det framkommit förslag till vidare forskning. Det skulle kunna undersökas vilka kompetenser som efterfrågas hos hållbarhetschefer i framtiden jämfört med idag och även undersöka branschspecifika kompetenser som efterfrågas hos en hållbarhetschef. Ytterligare ett förslag till framtida forskning är att jämföra hållbarhetschefens kompetenser mot övriga chefsroller inom organisationen eller att undersöka hållbarhetschefens arbetsuppgifter.  Nyckelord: Hållbarhetschef, hållbarhet, kompetens, ledarskap.  

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)