Företag i förändring - En studie av identitet över tid

Detta är en Magister-uppsats från Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

Författare: Mikael Edman; Suhrab Lachin; [2010-05-03]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: InledningAutomatiseringsindustrin är inget nytt fenomen, utan kan hänföras tusentals år tillbaka, då exempelvis de första hjuldrivna medlen uppfanns. AVT Industriteknik är ett automationsbolag som onekligen genomgått stora förändringar. Med detta som utgångspunkt påbörjar vi nu vår resa.Problemformulering Hur bedriver AVT Industriteknik sin verksamhet idag? Är AVT en konkurrenskraftig aktör på marknaden? Finns det möjligheter att expandera och i sådant fall hur?SyfteSyftet med denna uppsats är att genomföra en företagsanalys på uppdrag av AVT Industriteknik, vilket sker ur ett internt och externt perspektiv. Vi ämnar jämföra tre relevanta aktörer med AVT samt granska tre projekt antagna 2008, och tre under 2009.AvgränsningarVi åsyftar att granska ett visst antal projekt, då vi anser att dessa avspeglar verksamheten samt bolagets utveckling. Vidare har vi enbart inriktat våra jämförelser mot tre andra aktörer på marknaden, som på något plan särskiljer sig från AVT Industritekniks verksamhet.4MetodArbetet ämnar beskriva AVT Industriteknik ur ett helhetsperspektiv. Sålunda är vår avsikt att kvalitativt kartlägga och analysera den svenska automationsmarknaden i allmänhet och AVT i synnerhet. Vi kommer att genomföra både externa jämförelser med några bolag verksamma inom samma bransch men även internt granska en rad antagna projekt av AVT. Avhandlingen bygger på både primära källor i form av intervjumaterial från en rad respondenter på AVT, men även på sekundärt material såsom direkt data från AVT, årsredovisningar och information från bolagets hemsida.SlutsatserAVT Industriteknik har genomgått förändringar, en fas bolaget fortfarande befinner sig i. Ingen kan förneka att AVT har genomlidit en turbulent period som bolaget ännu inte riktigt tagit sig ur. Dock bör understrykas att organisationen utvecklats i rätt riktning, inte minst sedan ledningsskiftet i början av 2009. AVT har definitivt potentialen att inte bara vända trenden utan kan med sin kompetens och erfarenhet samt i kombination med Latour i ryggen expandera enormt och ta del av den ständigt växande automationsmarknaden.Förslag på vidare forskningVi föreslår en mer omfattande konkurrensanalys alternativt en uppföljning av de interna projekten samt en jämförelse av dessa med nya projekt som AVT Industriteknik kommer anta under 2010.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)