Variation i matematikläroböcker på gymnasiet

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Malmö högskola/Lärande och samhälle

Författare: Mattias Andersson; [2017]

Nyckelord: Variationsteori; Matematik; Gymnasiet; Läroböcker;

Sammanfattning: I detta arbete undersöks hur gymnasieböcker i matematik använder sig av innehållslig variation. Läroböckerna analyseras utifrån ett variationsteoretiskt perspektiv, med fokus på hur funktionsbegreppet presenteras i kursen Matematik 1c. Inspiration har även tagits från asiatisk matematikundervisning där variation är ett betydande inslag. Begreppen proceduriell respektive begreppslig variation har hämtats från forskning kring denna undervisningstradition, och har också använts för att analysera hur innehållet varieras. Arbetet har två syften, dels att identifiera innehållslig variation i läroböckerna och dels att beskriva en analysmetod för att göra detta. Analysen resulterade i en beskrivning av tio dimensioner av variation som återfinns i böckerna. Studien visar även exempel på hur proceduriell och begreppslig variation kan användas, även om upplägg i enlighet med kriterierna för proceduriell och begreppslig variation återfinns i liten utsträckning i läroböckerna. Resultaten kan ha betydelse för planering av undervisning kring funktionsbegreppet och användningen av läroböcker i allmänhet när det gäller tillämpning av variation som en princip för lärande. Med den utarbetade analysmetoden är det också möjligt att analysera andra områden inom skolmatematiken.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)