En sviktande vardag - Patientens upplevelse av att leva med hjärtsvikt

Detta är en C-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för vårdvetenskap och hälsa

Sammanfattning: Bakgrund: Varje år diagnostiseras cirka 30 000 svenskar med hjärtsvikt. Antalet drabbade förväntas öka i samband med en åldrande befolkning. Omhändertagandet av dessa patienter medför höga kostnader, främst inom slutenvården. Hjärtsvikt är i sig ingen sjukdom, utan en benämning på ett sjukdomstillstånd orsakat av annan sjukdom eller en störning av hjärtats funktion. Det innebär att hjärtats pumpförmåga har försämrats, vilket medför att hjärtat inte klarar av att pumpa ut tillräckligt med blod och syre till kroppens vävnader och organ. Oberoende av vad som ligger bakom hjärtsvikten kan prognosen generellt beskrivas som allvarlig. Överlevnaden i hjärtsvikt minskar i takt med sjukdomens svårighetsgrad. Svårighetsgraden skattas enligt New York Heart Association (NYHA). Patienter som lider av hjärtsvikt upplever generellt sett en större nedsatt livskvalitet än patienter som lider av andra kroniska sjukdomar. Syftet var att undersöka patientens upplevelse av att leva med hjärtsvikt. Metod: Denna litteraturstudie är en sammanställning av tio vetenskapliga, kvalitetsgranskade artiklar. Resultatet illustrerar att hjärtsvikt är ett tillstånd som kan orsaka stora förändringar i patientens vardag, och leda till försämrad livskvalitet. De tre teman som framkom efter sammanställning av materialet var: förändrad fysisk förmåga och dess konsekvenser i det sociala livet, patientens upplevelse av vården och att hantera en ny vardag. Slutsats: Utifrån patienternas upplevelser framkom att det finns förbättringsmöjligheter inom omvårdnaden av hjärtsviktspatienter. Det finns ett behov av stöd, råd och information för att öka patienternas möjligheter att kunna hantera sin vardag. Genom att arbeta med personcentrerad vård samt ha en god teamsamverkan finns det goda möjligheter att stödja patienten till att kunna hantera utmaningarna i vardagen, och uppleva livskvalitet och känsla av sammanhang.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)