PGG - Processuell Grottgenerering : En jämförelse mellan Cellulär Automat, Random Walk och Perlin Noise

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

Sammanfattning: I detta arbete undersöktes processuell generering med tre algoritmer i syfte att skapa grottliknande banor och utvärdera kriterier baserat på eftertraktande egenskaper gällande tid, storlek, variation och pålitlighet. Algoritmerna är cellulär automat, random walk och Perlin noise. Flera olika hjälpfunktioner och algoritmer användes för utvärderingen av kriterierna. Syftet med arbetet var att ta reda på vilken av dessa algoritmer skulle passa bäst att användas i ett roguelikespel. Slutsatsen som drogs från undersökningen är att algoritmen random walk gav det bästa resultat gällande pålitlighet, variation och minst antal områden. Cellulär automat gav bäst resultat för genereringstid och minst antal golvytor. Perlin noise gav minst märkvärdigt resultat, men tillät relativt bättre kontroll över mängden golvytor än både cellulär automat och random walk. Överlag gav random walk det bästa resultat för att användas i syftet att skapa grottliknande banor för roguelikespel. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)