Cytostatikabehandling vid konstaterad bröstcancer - Illabefinnande och dess bidragande faktorer bland kvinnor

Detta är en Kandidat-uppsats från

Sammanfattning: Bakgrund: Cancer är en av de äldsta sjukdomarna som finns beskrivna i historien och bröstcancer är idag en allvarlig men vanlig sjukdom som drabbar många kvinnor. Bröstcancer finns i olika stadier och kan behandlas med bland annat cytostatikabehandling. Cytostatikabehandlingen tillsammans med sjukdomstillståndet för med sig flera symtom och biverkningar som är påfrestande men ofrånkomliga för kvinnorna. Syfte: Syftet med studien är att undersöka kvinnors upplevelser av illabefinnande, som i studien är ett samlingsbegrepp för ångest, oro och rädsla, samt bidragande faktorer till illabefinnande vid cytostatikabehandling efter konstaterad bröstcancer. Metod: Examensarbetet är en litteraturbaserad studie och det framtagna resultatet är baserat på 12 vetenskapliga artiklar inhämtat från sökningar i databaserna PubMed och Cinahl. Samtliga artiklar är kvalitetsgranskade med hjälp av en granskningsmall och bedömdes vara av medelhög eller hög kvalitet. Resultat: Efter noggrann undersökning av samtliga artiklar uppstod sex huvudteman som beskriver den valda målgruppens illabefinnande; 1) illabefinnande i samband med cytostatikabehandlingar, 2) fysiska biverkningar, 3) identiteten förändras och existensen hotas, 4) hur relationer påverkas av cytostatikabehandling 5) sjukhusmiljö jämfört med hemmiljö samt 6) brist på information. Slutsats: Kvinnor som drabbas av bröstcancer och genomgår cytostatikabehandling ställs inte bara inför en potentiellt dödlig sjukdom utan även en påfrestande behandling vars komplexitet ger fysiska, psykiska, sociala och existentiella konsekvenser. Genom att belysa de olika faktorerna som bidrar till ett illabefinnande framgår det att lidandet finns i flera dimensioner och det krävs att kvinnan ses ur ett helhetsperspektiv från vårdens sida för att kunna lindra lidandet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)