DÖDEN OCH ARBETSPLATSEN - En kvalitativ sociologisk studie om att förstå arbetssituationen för en sörjande.

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

Författare: Ingrid Orsén; Håkan Robinson; [2020-08-18]

Nyckelord: arbete; sociologi; sörja; stöd;

Sammanfattning: Syfte - Ur ett sociologiskt perspektiv skapa förståelse för hur förlusten av en anhörig påverkaten arbetstagares situation på jobbet.Frågeställning - Vilken betydelse för den sörjande hade följande: 1 relationer med chefernapå arbetsplatsen? 2. relationer med kollegorna på arbetsplatsen? 3. krav från arbetsplatsen?Metod och material: Metoden som användes för datainsamlingen var fokusgruppsintervjuer.Urvalsmetoden var avsiktligt urval och i ett senare skede kriterieurval. Kriterierna vi satteupp för intervjupersonerna var sörjande som deltar i en stödorganisation i Göteborg och äreller var i arbete tiden efter att ens anhöriga dog. Vi gjorde två fokusgruppsintervjuer medfyra deltagare i varje fokusgrupp (Yin, 2011). Vi ville skapa förståelse för de sörjande ochderas situation på arbetsplatsen därför vi valde vi att göra en tematisk analys på materialetfrån fokusgrupperna (Boréus & Bergström 2018).Vetenskapsrådets etiska regler och andra etiska frågor har vi varit noggranna med att följaoch reflektera över (Vetenskapsrådet a, u.å; Vetenskapsrådet b 2017).Huvudresultat: Vi kom fram till att det är viktigt för deltagarna att de får stöd på sinarbetsplats. Får hen inte stöd ökar risken för att hen vantrivs på arbetsplatsen och byterarbetsplats. Återhämtningen kan också ta längre tid och till och med leda till att hen drabbasav ohälsa relaterad till stress.Däremot om deltagaren upplever att hen får stöd, speciellt om det är ett mycket bra stöd,genererar det i att den sörjande återhämtar sig snabbare och kan återgå till arbete.En del av process som deltagarna upplevt är att hantera hur omgivningen hanterar att hensörjer.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)