Ett hållbart innovationssystem? – hur inkubatorer arbetar med hållbar utveckling gentemot startup-företag

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

Sammanfattning: Bakgrund: I samband med att världens växthusgaser ökar är det allt viktigare att individer och företag är medvetna om klimathotets konsekvenser och att alla försöker bidra till en hållbar utveckling. Företag förväntas numera ta ett större ansvar för miljön och för att kunna bidra till en ännu mer hållbar utveckling behöver företag i framtiden arbeta med hållbarhetsfrågor i en större utsträckning. Startup-företag med innovativa idéer behöver tidigt ha kunskap om hur de kan bidra till en hållbar utveckling. Dessa företag kan behöva hjälp av aktörer i innovationssystemet som hjälper till att utveckla affärsidéerna. I innovationssystemets finns inkubatorer vars syfte är att främja och underlätta startup-företagens utveckling.Syfte: Denna studie syftar till att kartlägga hur inkubatorer arbetar med hållbar utveckling gentemot startup-företag och varför detta arbete sker.Metod: Detta är en kvalitativ studie eftersom den baseras på semistrukturerade intervjuer med anställda från sex olika inkubatorer i Västra Götaland. Empirin från intervjuerna har analyserats med hjälp av studiens teori som främst behandlar Triple bottom line, vilket är ett styrnings- och redovisningsverktyg som företag kan använda sig av för att åstadkomma ett hållbart ansvar.Resultat och slutsats: Studien visade att inkubatorerna främst satsar på att ge startup-företag utbildningar inom hållbarhet för att på så sätt få dem att bidra till en hållbar utveckling. Detta gäller främst den sociala hållbarhetsaspekten, då inkubatorernas finansiärer ställer krav på jämställdhet och mångfald.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)