Cross Border M&A - Friskt vågat, något vunnet? : En eventstudie om 85 stycken företag på Stockholmsbörsen-Mid Cap

Detta är en Kandidat-uppsats från Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

Sammanfattning: Förvärv av företag sker till höger och vänster, i alla länder, branscher och kategorier. Motiven till förvärv må vara av varierande art, men det som är av betydelse för ett företag är vilket värde ett förvärv kan generera. Denna studie undersöker marknadsreaktioner vid olika typer och kombinationer av förvärv; däribland horisontella, vertikala och branschspecifika förvärv, med huvudsaklig inriktning på värdet som skapas vid gränsöverskridande och nationella förvärv. Detta görs i syfte att kartlägga eventuella överlägsna typer av förvärv. Klassiska teorier i form av effektiva marknadshypotesen och “random walk”-teorin i kombination med insiderhandel utgör den vetenskapliga utgångspunkten i studien. Metoden är en eventstudie, där den abnormala avkastningen vid dessa förvärv beräknas, för att kunna analyseras i förhållande till tidigare forskning. Vidare testas studiens hypoteser med hypotesprövning och samband analyseras med hjälp av enkla linjära regressioner som sedan tolkas. Resultatet visar på att gränsöverskridande förvärv ger den högsta genomsnittliga kumulativa abnormala avkastningen (CAAR), och vidare är horisontella förvärv att föredra över vertikala av samma anledning. Offentliga sektorn och tjänstesektorn ger de högsta CAAR sett till branscher.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)