An In Vitro screening of bile salt hydrolase activity in probiotic Lactobacillus strains

Detta är en Kandidat-uppsats från Malmö universitet/Hälsa och samhälle

Sammanfattning: Kardiovaskulära sjukdomar är den främsta dödsorsaken i världen och orsakas främst av ateroskleros. Den nuvarande behandlingen av ateroskleros utgörs främst av förbättrad kost, träning och konventionell behandling med kolesterolsänkande läkemedel. De har vissa begränsningar och det finns behov av ytterligare alternativ och kompletterande behandling. Probiotiska Lactobacillus stammar som producerar gallsalthydrolas har uppvisat kolesterolsänkande egenskaper i kliniska studier. Det har därför förekommit mycket forskning inom detta ämne för att kunna identifiera dessa stammar som vidare kan användas för kardiovaskulär behandling. Syftet med denna studie var att undersöka gallsalthydrolas aktiviteten i Lactobacillus stammar. Utvalda Lactobacillus stammar screenades för gallsalthydrolas aktivitet gentemot de två gallsalterna glycodeoxycholat syra (GDCA) och taurodeoxycholat syra (TDCA). Mätningar genomfördes med en kvalitativ plattmetod och en kvantitativ reversed phase-high performance liquid chromatography (HPLC) metod, där dekonjugering av gallsalterna analyserades. Även spektrofotometriska mätningar gjordes för att undersöka Lactobacillus stammarnas tillväxt under inverkan av gallsalterna. Resultaten visade på att bakteriestammarna hade gallsalthydrolas aktivitet som var substratspecifika och reagerade olika gentemot GDCA och TDCA. De uppvisade även en högre tendens till att dekonjugera GDCA än TDCA. En tydlig tillväxtberoende reglering av gallsalthydrolas aktiviteten kunde observeras. Alla Lactobacillus stammar utom en uppvisade aktivitet av gallsalthydrolas och kan därmed vara potentiella kandidater för behandling av kardiovaskulära sjukdomar. Vidare in vitro studier behövs för att påvisa resultatens reproducerbarhet och även in vivo studier för att utvärdera de probiotiska Lactobacillus stammarnas inverkan på den kardiovaskulära hälsan.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)