ÄTA - orsaker, effekter och förslag på åtgärder

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Avdelningen för Installations- och klimatiseringslära; Lunds universitet/Avdelningen för Byggnadsfysik

Sammanfattning: Sammanfattning Titel: ÄTA - orsaker, effekter och förslag på åtgärder Författare: Helena Casspe Nyman och Kenneth Johnsson Handledare: Bengt Hansson Avdelningen för byggproduktion vid institutionen för bygg- och miljöteknologi, Lunds Tekniska Högskola Ulf Larsson och Fredric Ståhl Qb3 projekt AB Examinator: Stefan Olander Avdelningen för byggproduktion vid institutionen för bygg- och miljöteknologi, Lunds Tekniska Högskola Bakgrund: I media uppmärksammas ofta byggprojekt som fått ökade kostnader och tidsförlängning. För dessa effekter får vanligtvis ÄTA-arbeten skulden. Studien vill undersöka om sambandet stämmer och varför det i så fall uppstår ÄTA i svensk byggindustri. Frågeställning: - Vilka är de vanligaste orsakerna till att ÄTA-arbeten uppstår? - Vilka kostnads- och tidseffekter skapar ÄTA-arbeten? - Kan ÄTA-arbeten undvikas och i så fall hur? Syfte: Avsikten med detta arbetet är förutom att allmänt öka kunskapen om ÄTA-arbeten även att analysera orsakerna till att ÄTA uppkommer och vilka effekterna ÄTA-arbeten har för parterna. Metod(er): Med grunden i en litteraturstudie ligger undersökningens fokus på analys av dokumenterade ÄTA-punkter från olika aktörer i byggbranschen. Analysen bygger på kvantitativa, statistiska metoder. Resultaten förfinas ytterligare genom kompletterande kvalitativa intervjuer med personer som på olika sätt varit verksamma i byggbranschen under längre tid. Slutsatser: De största orsakerna till ÄTA-arbeten är bristande kompetens hos beställare, undermåliga FFU och ofullständig A-projektering. ÄTA leder i snitt till en kostnadsökning på 9% (6% för nyproduktion). Beställaren köper under entreprenaden i snitt extra varor och arbete till ett värde av 4% av kontraktssumman. De tidsöverskridanden som sker beror enligt studien till största del inte på ÄTA. ÄTA-arbeten bör undvikas då de är överrepresenterade som orsak till tvist och dålig psykosocial arbetsmiljö. Rapporten identifierar sju faktorer som potentiellt verksamma för minskning av ÄTA.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)