Konstruktion av lyftverktyg till pinjong

Detta är en Kandidat-uppsats från Mälardalens högskola/Innovation och produktrealisering

Sammanfattning: Detta examensarbete utgör den sista delen av högskoleingenjörsutbildningen med inriktning mot innovation och produktdesign vid Mälardalens högskola i Eskilstuna. Examensarbetets omfattning är 15 svenska högskolepoäng.   Projektet har genomförts på uppdrag av Scania AB, som är ett världsledande företag inom tillverkning av lastbilar och bussar. För att anpassa uppgiften till Scanias arbetssätt har alla deras grundvärden tagits i beaktning: kunden först, respekt för individen, eliminering av slöseri, beslutsamhet, laganda och integritet.   Huvudsyftet med projektet var att få en inblick i och presentera det centrala temat - produktutveckling från idé till ett färdigt förslag på lösning. Denna produktutvecklingsprocess är ett nödvändigt steg inför tillverkningen av en prototyp.   Uppgiften kom från Scanias transmissionsavdelning, och huvudmålet med den var att konstruera ett helt nytt mekaniskt lyftredskap som skulle anpassas till ett antal olika krav och önskemål. Syftet var att Scanias operatörer på transmissionsavdelningen skulle kunna använda lyftverktyget när de utför sitt dagliga jobb vid testmaskinen. Förväntningarna på lyftredskapet var att det skulle tillfredsställa kundbehoven, vara optimalt, lätthanterligt samt säkert vid användning.   Fokus i den här rapporten ligger på att visa utvecklingsprocessen, från idé till den färdiga produkten som ett sista steg innan prototyptillverkningen. Frågeställningar som behandlats i den här rapporten är:   -        Hur projektet planerats -        Hur analyser har utförts och hur framtagningen av kravspecifikationer har gått till -        Hur det säkerställts att rätt koncept valts -        Hur säkerställningen av lyftverktyget gått till   I ett försök att summera alla arbetsinsatser i det här projektet blev resultatet ett konstruktionsunderlag i form av CAD-ritningar av olika komponenter, hållfasthetsanalyser samt riskbedömningar som bekräftar att lyftredskapet kan användas i framtiden.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)