”Det där med individanpassningar…” Läs- och skrivsvårigheter på sfi ur ett lärarperspektiv

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

Sammanfattning: Syftet med denna studie är att undersöka sfi-lärares hantering av vuxna elever med läs- och skrivsvårigheter, detta med utgångspunkt i frågor kring individanpassad undervisning. Studien syftar till att främst undersöka lärarnas egna erfarenheter. Genom intervjuer med verksamma lärare inom sfi kunde således detta ske. Resultatet analyseras utifrån fyra frågeställningar: Vilken uppfattning har lärarna om begreppet läs- och skrivsvårigheter? Vilken betydelse har kartläggning i samband med denindividanpassade undervisningen? Hur ser återkoppling ut kring elevärenden därspecialpedagog är inblandad? När fungerar individanpassning som bäst enligt lärarna?Materialet består därmed helt och hållet av informanternas svar.Studiens resultat visar att det inte finns någon tydlig och gemensam uppfattning kring begreppet läs- och skrivsvårigheter bland lärarna, samt att man i några fall saknar en återkoppling från specialpedagogen angående de elever där läraren efterfrågat detta stöd. Resultatet visar även att individanpassning i sfi klassrummet blir problematiskt då elevantalet är stort och läraren sällan har tillräckligt medtidsutrymme att fokusera på varje enskild individ och därmed kunna göra extraanpassningar där det behövs. I anknytning till teori och tidigare forskning blir det tydligt att behörighetskravet på sfi-lärare är lågt i förhållande till de krav som faktiskt ställs på varje undervisande lärare, där viss specialpedagogisk kompetens efterfrågasenligt Skolverkets beskrivningar av sfi-lärarens roll och uppgifter. Om individanpassning verkligen ska fungera ställer detta krav på utbildningen där antalet elever per klass spelar väsentlig roll samt antalet klasser per lärare.Studiens resultat visar att alla anordnare av sfi skulle tjäna på att utveckla ett tydligare samarbete mellan lärare, specialpedagog och modersmålslärare vad gäller kartläggningen och sikta mot att ge en kontinuerlig uppföljning kring de elever där läraren kopplat in övrig resurs med specialpedagogisk kompetens.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)