Röntgensjuksköterskans kunskap om smittspridning av tuberkulos

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

Sammanfattning: Antalet smittfall i Sverige av tuberkulos har ökat de senaste åren. Röntgenundersökningar av lungorna ingår i utredningen och diagnostisering av TB, vilket ökar risken för smittspridning inom röntgenverksamheten. Syftet: Att belysa röntgensjuksköterskans kunskap om smittspridning av TB. Metod: En kvantitativ studie med enkäter genomfördes där 150 röntgensjuksköterskor från sjukhus i södra Sverige deltog. Medelåldern var 40 år (± 7.8). Dataanalysen innebar inmatning av data i SPSS därav resultaten beskrevs med deskriptiv statistik. Resultat: Resultatet visade varierande kunskapsnivåer gällande smittspridningen av TB. Den generella kunskapsnivån ansågs vara adekvat, medelpoäng var 6.6 (±2.1) av totalt 9 poäng. Slutsats: Denna studie visade adekvat kunskapsnivå dock också bristande kunskaper i vissa områden, vilket indikerar utrymme för förbättring. Kurser i smittspridning av vanligt förekommande smittsjukdomar rekommenderas införas för personal på röntgenavdelningar och i röntgensjuksköterskans grundutbildning.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)