Finansiell projekthantering inom dataspel- och mjukvarubranschen - En studie om praktisk projekthanteringen och tillämpningen av finansiella prestationsmått

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

Sammanfattning: Bakgrund och problem: Mjukvarubranschen och spelindustrin är nära besläktade med varandra och grundar sig i stort på samma teknik varvid de möter likartade utmaningar. Båda branscherna har sett en transformation till att i högre grad bestå av större aktörer med snabb teknologisk utveckling och allt mer komplexa investeringsportföljer. Företagen inom de båda industrierna kännetecknas oftast av höga utvecklingskostnader samt olika intäktsmodeller, oftast med hög volatilitet, vilket medför olika utmaningar för finansiell prognostisering och utvärderingen.Syfte: Studiens syfte är att utforska och analysera den praktiska tillämpningen av finansiella prestationsmått förknippat med projekthantering inom dataspel- och mjukvarubranschen och således belysa utmaningar förknippat med projektprognostisering.Avgränsningar: Studien riktar sig till svenska dataspel- och mjukvaruutvecklare med huvudkontor samt huvudsaklig verksamhet i Sverige.Empiriinsamling: Studien inkluderar sex olika intervjuobjekt varav tre kom från mjukvarubolaget Insert Coin, övriga tre respondenterna kom från branschorganisationen Dataspelsbranschen, Högskolan i Skövde och från spelutvecklaren Fatshark. För insamling av sekundärdata användes uteslutande årsredovisningar från bolag noterade på Nasdaq First North i Stockholm.Metod: Studien är uppbyggd efter en kvalitativ forskningsansats och utformas som en fallstudie. Samtliga intervjuer har skett muntligt och fyra av sex intervjuer skedde över telefon medan de andra två utfördes på plats hos företaget.Joel Johansson & Joel HörneliusResultat och slutsatser: Dataspelsbranschen möter flertalet utmaningar med projekt- prognostisering men introduktionen av prenumerationsbaserade intäktsmodellen kan komma att underlätta och effektivisera projekthantering. Spelbranschen tenderar närma sig mjukvaru- branschen i tillämpningen av finansiella prestationsmått.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)