Utveckling av e-handel med ASP.NET AJAX

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Kalmar/Institutionen för kommunikation och design; Högskolan i Kalmar/Institutionen för kommunikation och design; Högskolan i Kalmar/Institutionen för kommunikation och design

Sammanfattning: Denna rapport behandlar utvecklingen av en webbaserad e-handelslösning där nya tekniker för utveckling tillämpas. Olika tekniker för att skapa ett rikare och mer interaktivt gränssnitt beskrivs. Hur utvecklar man en e-handelssida med dagens moderna tekniker?Vilka tekniker fungerar bäst? Det är frågor som dessa som ligger till grund för detta examensarbete. Vi fick i uppdrag av företaget Mil Tech i Västerås att utveckla en e-handelssida med kortbetalning och tillhörande administrationsgränssnitt. Syftet med detta examensarbete var dels att ta reda på hur man utvecklar en ehandelssida med dagens moderna tekniker, vilka tekniker som är mest lämpliga för ändamålet samt att utveckla sidan efter kundens krav och önskemål. Vi har utvecklat en applikation där kunden själv kan hantera produkter och uppdatera sidans information och utseende. En användare skall kunna registrera sig och sedan genomföra ett köp. Applikationen är utvecklad i ASP.NET 2.0 med programspråket C-Sharp (C#), då det är en relativt ny teknik med hög säkerhet och bra prestanda samt att den är bra associerad till den kraftfulla databashanteraren MS SQL Server 2005. Utöver programspråket använder applikationen sig av ASP.NET AJAX. Utvecklingsmiljön består av Visual Studio 2005 Professional med versionshantering genom Subversion och databashantering genom MS SQL Server 2005 Express och MS SQL Server Management studio Express. För att få tillgång till den information som behövdes för att genomföra arbetet användes främst internet eftersom vi behövde aktuell information och att det i dagsläget inte fanns tillräckligt uppdaterad litteratur. De förberedelser som gjorts innan utvecklingsarbetet började var att samla information om hur e-handel med kortbetalning fungerar samt vad kundens önskemål var. Hela webbsidan utom administrationsgränssnittet är språkberoende och kan ses på tre olika språk, svenska, engelska och tyska. Tekniknummer_579

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)