Effekten av excentrisk träning vid epikondyalgi-en systematisk litteraturstudie

Detta är en Kandidat-uppsats från Uppsala universitet/Åsenlöf: Fysioterapi

Sammanfattning: Bakgrund: Tendinopati är en vanlig diagnos hos patienter inom primärvården, en av de vanligare formerna av tendinopati är epikondyalgi. Det är oklart vad som är den mest effektiva behandlingen för epikondyalgi. Studier har visat lovande resultat av enbart excentrisk träning (ET) samt som del av kombinationsbehandling. Det var därför relevant att kartlägga vilken effekt excentrisk träning har vid epikondyalgi. Syfte: Kartlägga och sammanställa aktuell forskning gällande evidensen för effekten av  ET på smärta och funktion vid epikondyalgi. Metod: En systematisk litteraturstudie. Litteratursökning genomfördes i databaserna PubMed, Cinahl, Web of Science samt Scopus. Åtta artiklar inkluderades. Dessa kvalitétsgranskades enligt PEDro, varefter den sammanvägda evidensen bedömdes enligt GRADE.  Resultat: De inkluderade studiernas kvalité enligt PEDro varierade från medelhög till hög. Begränsat vetenskapligt underlag för att ET inte minskar smärta vid lateral epikondyalgi (LE). Otillräckligt vetenskapligt underlag för att ET ökar funktion vid LE. Otillräckligt vetenskapligt underlag för en jämförelse av ET i olika former eller som del av kombinationsbehandling. Inga resultat för medial epikondyalgi framkom. Slutsats: ET har inte någon effekt på smärta vid LE. Det finns otillräcklig vetenskaplig grund för effekten på funktion vid LE. Interventionerna, i studierna som jämförde ET i olika former eller utvärderade kombinationsbehandlingar, skilde sig åt vilket gjorde att sammanvägningen av dessa resultat inte var möjlig. Vidare forskning behövs för att kunna fastställa effekterna av excentrisk träning vid epikondyalgi. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)