Sociala medier, stress, coping och könsskillnader. : En kvantitativ studie om sambanden mellan användning av sociala medier och stress, coping och kön.

Detta är en Kandidat-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY); Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY)

Sammanfattning: Den dagliga användningen av sociala medier har mer än fördubblats under de senaste decenniet, vilket är anmärkningsvärt och väcker frågor som “vad har sociala medier för inverkan på oss?”. Utökad kunskap kring problematisk användning och dess eventuella hälsoeffekter är högst relevant. För att finna faktorer som kan predicera en hög användning av sociala medier utreder den här studien sambanden mellan användning av sociala medier och stress, copingstrategier och könstillhörighet. En korrelationsanalys och en hierarkisk multipel regression genomfördes med 128 stycken deltagare i åldrarna 16-69 år. Resultatet visade att det fanns signifikanta samband mellan samtliga prediktorer och användningen av sociala medier. Stress och användning av dysfunktionella copingstrategier kunde predicera användningen av sociala medier vilket tyder på att sociala medier används som en dysfunktionell copingstrategi för att hantera stress. Resultatet ligger i linje med tidigare forskning där ytterligare kunskap behövs för att fortsätta utreda sociala mediers inverkan på individen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)