Grön identitet: Att förmedla ett hållbarhetsprojekts personlighet genom en logotyp

Detta är en Kandidat-uppsats från Linköpings universitet/Medie- och InformationsteknikLinköpings universitet/Tekniska fakulteten; Linköpings universitet/Medie- och InformationsteknikLinköpings universitet/Tekniska fakulteten

Sammanfattning: Syftet med denna studie är att ta reda på hur en logotyp för ett hållbarhetsprojekt bör utformas för att återspegla projektets värdeord och projektmål. Arbetet är en fallstudie som till största del har baserats på en kvalitativ metod. De slutgiltiga värderingarna av logotyperna har använt en kvantitativ metod för att sammanställa större kvantiteter data. Ramverket innefattar bland annat teorier om varumärkesbyggande och marknadsföring i förhållande till miljön. Värdeorden urbant, kaxigt och livligt och projektmålen stadsutveckling, hållbarhet och integration togs fram genom en förstudie som bestod av en intervju med uppdragsgivaren. Förstudien inkluderade även intervjuer med personer som ingick i målgruppen “odlingsintresserade och miljömedvetna i Östergötland” om vad de associerade med stadsodling. Designprocessen gick igenom olika faser med bland annat moodboarding, skissering och digitalisering. De framtagna logotyperna värderades av respondenter i två omgångar; av både uppdragsgivare och respondenter från målgruppen, för att se huruvida logotypen kommunicerade värdeorden och projektmålen. Slutsatserna drogs att det är gynnsamnt att frekvent använda värdeorden och projektmålen i designprocessen samt utvärdera de olika stegen för att analysera vad skisserna skapar för associationer.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)