Flerspråkiga barns villkor - Pedagogers förhållningssätt till modersmål

Detta är en Kandidat-uppsats från

Författare: Saowarot Donlakhornkwa; Viktoria Singh; [2019]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Uppsats/Examensarbete: 15 hpKurs: LÖXA1GNivå: GrundnivåTermin/år: HT/2018 Handledare: Osa LundbergExaminator: Johannes Lunneblad Kod: HT18-2920-059-LÖXA1GNyckelord: Flerspråkighet, transspråkande, förskola, högläsning, flerspråkig undervisningAbstractAndelen flerspråkiga barn i förskolan ökar. Detta ställer krav på förskollärares förhållningssätt till modersmål, barns språkliga olikheter och olika erfarenheter. Tidigare forskning visar att det är i planerade situationer som modersmål ges störst utrymme i förskolans verksamhet. Med detta i åtanke blev det intressant att undersöka hur dessa aktiviteter kan se ut och hur barns modersmål synliggörs. Vi utgår i denna studie från en planerad och vanligt förekommande aktivitet i förskolekontext och analyserar hur barns modersmål blir synligt. De frågor vi ställer oss i denna studie är: Hur arbetar pedagoger med barns flerspråkighet och hur synliggörs barnens modersmål? Vidare analyserar vi hur icke verbal kommunikation kommer till uttryck i barn-barn- och barn-pedagog-interaktioner. Produktion av empiri har gjorts med hjälp av videoobservationer samt fältanteckningar. Genom innehållsanalys har vi fått syn på flera viktiga begrepp och återkommande teman. Studien visar att barns modersmål inte alltid synliggörs i den utsträckning man skulle önska. Dock visar vi flera exempel på hur ett välplanerat arbetssätt med modersmål kan se ut i praktiken. Vi visar på hur icke verbal kommunikation spelar en stor roll i interaktioner mellan människor och hur detta kan användas för att utveckla och stötta barns lärande. Studiens huvudpoäng är att flerspråkiga barns villkor i förskolan är starkt beroende av pedagogers förhållningssätt till flerspråkighet och de ramar pedagoger sätter för användandet av olika språk i verksamheten.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)