EN LITEN STUDIE OM STUDIERO INTERVJUER OCH OBSERVATIONER I EN KLASS I ÅRSKURS 6

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet

Författare: Ann-christin Mertala; Jenny Ferlin; [2020-01-07]

Nyckelord: Studiero; klassrumsledning;

Sammanfattning: Denna studie gjordes efter att vi läst Skolinspektionens (2016) rapport angående studiero i svenska klassrum. Vi båda arbetar som obehöriga lärare samtidigt som vi studerar för att få behörighet. Under en av våra kurser gjorde vi en pilotstudie tillsammans med några andra studenter där vi undersökte vad eleverna ansåg vad studiero är, däribland ansåg eleverna att lektionsintroduktionen är viktig för att lektionen skall fungera. Svaren vi fick i undersökningen ökade även vår nyfikenhet på hur studieron såg ut i klassrum.I den här studien har vi intervjuat två lärare som arbetar i samma klass. Vi gjorde också sex stycken observationer i klassen när dessa lärare undervisade. Vi ville få svar på våra frågeställningar:- Vad innebär studiero för lärare i år 6?- Hur arbetar lärare i år 6 för att uppnå en hög studiero?- Vilka faktorer i klassrumsmiljön kan gynna samt missgynna hög studiero?De huvudsakliga slutsatserna vi kan dra av vår undersökning är att det kan vara stor skillnad mellan vad lärarna beskriver och det som vi ser. Studiero för lärare i år sex innebär en lugn och miljö där ele-verna ska ha möjlighet att lära sig. Arbetet för att uppnå en god studiero innefattade välplanerade lekt-ioner, varierande arbetssätt och goda elevrelationer. Hungriga och trötta elever samt dåligt planerade lektioner, brist på struktur och genomgångar är faktorer som påverkar klassrumsmiljön negativt. Faktorer som påverkade klassrumsmiljön positivt är när ovan nämnda saker fungerar.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)