Revisionsutskott - merarbete eller mervärde?

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

Sammanfattning: Syfte: Syftet med denna uppsats är att beskriva arbetet i ett antal revisionsutskott samt att diskutera hur detta arbete har påverkat extern revision och intern kontroll. Metod: En kombination av kvantitativ och kvalitativ metod har använts. Datainsamling har genomförts i form av intervjuer och dokumentstudier. Uppsatsens forskningsansats har varit abduktiv och deskriptiv. Teoretiskt perspektiv: De teoretiska perspektiv som använts är tagna från Svensk kod för bolagsstyrning, dels den gällande dels den reviderade. Dessutom har teorier kring Corporate Governance diskuterats. Agent- och intressentteorin har också använts som teoretisk referensram. Empiri: Empiri som insamlats har bestått av dels en kvantitativ studie av årsredovisningar, dels en kvalitativ studie i form av intervjuer. Slutsats: Revisionsutskottets viktigaste arbetsuppgifter är att kontrollera att den finansiella information företaget lämnar ifrån sig är korrekt, att samordna företagets interna och externa revision samt ansvara för företagets interna kontroll. Det sistnämnda är en uppgift som Koden inte föreskriver att utskottet ska ansvara för. Revisionsutskotten har bidragit till ett närmare samarbete och en bättre dialog mellan företag och revisorer. Avslutningsvis anser både företag och revisorer att Koden i allmänhet och revisionsutskotten i synnerhet inneburit ett mervärde för dem.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)