Gör om, gör bättre - En systematisk litteraturöversikt som behandlar det preventiva arbetet mot våldsbejakande extremism i Europa och hur det kan appliceras i Sverige

Detta är en Kandidat-uppsats från Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS); Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

Sammanfattning: Denna litteraturöversikt är en kandidatuppsats i kriminologi med syfte att undersöka de preventiva åtgärder som finns mot våldsbejakande extremism i Europa. Studien är baserad på befintlig och relevant forskning från Danmark, Nederländerna, Spanien, England, Tyskland och Italien för att på så sätt möjliggöra att rekommendationer kan ges för hur Sveriges framtida arbete ska se ut. Resultaten visar att det både finns stora likheter och skillnader mellan hur Sveriges preventiva arbete mot våldsbejakande extremism ser ut jämfört med andra europeiska länder. Ett sammansvetsat arbete med fokus på samarbete dels myndigheter emellan och dels mellan myndigheter och minoritetsgrupper i samhället är åtgärder som hittats i både Sverige och flertalet andra länder. Hårda integrationsregler med obligatorisk språk- och medborgarskapsundervisning är istället åtgärder som inte implementerats av Sverige men som hittats i andra länder. Litteraturöversikten mynnar sedan ut i förslag om att Sverige i framtiden bland annat också borde anamma striktare integrationsregler, för att på så sätt förbättra integrationen för alla berörda vilket skulle kunna minska den våldsbejakande extremismen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)