Människohandelns offer En kvalitativ studie om identiteter och copingstrategier hos tre kvinnor som fallit offer för människohandel i Indien

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

Författare: Jonathan Strömberg; Kamila Hadaf; [2014-12-09]

Nyckelord: Indien; människohandel; identitet; coping;

Sammanfattning: Vår kvalitativa studie bygger på intervjuer med tre kvinnor från indiskalandsbygden som idag är placerade på ett statligt skyddshem för utsatta kvinnor iMumbai, Indien. Kvinnorna har hamnat i människohandel i sexuelltexploateringssyfte. Tematisk analys har använts för att urskilja återkommandeteman i deras berättelser. I studien utforskas hur kvinnornas identiteter inklusivesjälvbild formats av tiden inom människohandel. Studiens syfte är också attstudera hur kvinnorna hanterat sin livssituation före, under och efter tiden ibordellerna. Resultatet har förståtts med hjälp av teorier inom främst identitet ochcoping, men också konstruktivism. I analysen lyfts kvinnornas förändradesjälvidentitet fram och tecken på identitetslöshet, identitetsförvirring och skevsjälvbild. Till skillnad från självidentiteten har kvinnornas kulturella identitetförblivit oförändrad. Kvinnorna har använt sig främst av känslofokuseradecopingstrategier. Både aktiva, som att söka stöd hos andra och passiva, somdistansering och förträngning. Deras trossystem har varit av särskild betydelse förderas copingförmåga. Liksom deras förmåga att finna mening i enkla vardagligasysslor och att vara behövd av sina barn.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)