Familjens behov när en familjemedlem har drabbats av en akut livshotande sjukdom : En litteraturstudie

Detta är en Kandidat-uppsats från Institutionen för hälso- och vårdvetenskap, HV

Författare: Karin Håbring; Johanna Sylvan; [2011]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: I sitt arbete möter sjuksköterskan familjer vars familjemedlem drabbats av akut livshotande sjukdom. I en sådan situation har familjen olika behov som de kan behöva hjälp med att tillgodose. För att sjuksköterskan ska kunna hjälpa familjen måste hon först veta deras behov. Studiens teoretiska referensram är systemteori med fördjupning inom det familjerelaterade perspektivet. Syfte Syftet är att belysa de behov som finns hos familjen när en familjemedlem drabbats av en akut livshotande sjukdom. Metod Studien är en systematisk litteraturstudie som bygger på tidigare forskning och analyserats med inspiration av kvalitativ innehållsanalys. Resultat Resultatet mynnade ut i fem kategorier som beskriver familjers behov – Att vara delaktig, Att bli sedd, Att känna säkerhet, Att ha framtidshopp och Att någon finns där. Vidare framkom underkategorierna Att vara nära och Att veta samt kategorin Att ha framtidshopp var mer framträdande behov hos familjerna. Slutsats Sjuksköterskan måste förstå betydelsen av familjens behov av hopp, närhet och att veta eftersom dessa behov hänger ihop med familjens förmåga att stötta sin familjemedlem. I studien har det visat sig att familjen kan ses både utifrån ett familjerelaterat och familjecentrerat perspektiv. Genom ett brett familjefokus kan sjuksköterskan lättare se familjens behov.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)