En del av vardagen - den eviga väntan på vattnet : en undersökning om effekter av vattenbrist hos hushåll i en by i Nicaragua

Detta är en L3-uppsats från SLU/Dept. of Urban and Rural Development

Sammanfattning: Så självklart i en svensk kontext, så problematiskt för de flesta på vår jord. Rent vatten är oftast oreflekterat i ett svenskt sammanhang, tillgången till vattenresurser och stora reningsverk är god både gällande kvantitet och kvalitet. Vattenbrist har länge varit en icke-fråga i Sverige men idag duggar larmrapporterna tätt om att vi i Sverige måste samla och spara på vattnet. En stor del av jordens befolkning tvingas dagligen att reflektera över en vardag med mindre tillgång av vatten. En global problematik som även hotar livsmedelsproduktionen. I denna kandidatuppsats undersöks just en av vår tids största globala problematik: vattenbrist. Forskning och undersökningar om hur sårbart det är att leva med begränsad vattentillgång är relativt utvecklad. Däremot riktar sig en stor del av den vetenskapliga litteraturen rent geografiskt till länder på den afrikanska kontinenten. I denna uppsats läggs fokus på ett geografiskt avgränsat område i Nicaragua och gör en ansats för att förstå vilken inverkan vattenbrist har på hushållsnivå. Denna fallstudie bygger på berättelser från 19 lokala invånare i storstadens periferi, San Isidro De Bolas, Managua som berättar om hur vattenbristen uppträder i deras vardagsliv och en professor vid Universidad Nacional Agraria, Managua som delar med sig av sina kunskaper och erfarenheter. Med inspiration av ett fenomenologiskt förhållningssätt studeras fenomenet som det uppträder i människors levda liv. För att förstå lokalbefolkningens vardagsliv är livsvärld, erfarenhet och ontologisk trygghet begrepp som används återkommande i studien. Undersökningen visar på hur människor i samhället San Isidro De Bolas genom erfarenheter anpassar sig till strukturen (i det här fallet till explicita regler som förbud mot bevattningssystem) och ständigt tacklar nya motgångar i vardagen. Fokus ligger på hur människor blir begränsade i sin rörlighet och sociala tillvaro som en effekt av vattenbristen och särskilt för kvinnorna i samhället. Undersökningen visar även på hur de rutiner som har formats i förhållande till vattenbristen och som gör människorna begränsade skapar en form av trygghet. Dessutom ger materialet en inblick i hur effekterna skiljer sig mellan olika sociala grupper i samhället och gör det tydligt, i detta sammanhang, hur ojämlikt vattenresursen är fördelad.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)