Påverkar polisens attityder till brottslingar deras inställning till vilken förhörsstil som bör användas?

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Gävle/Avdelningen för arbetshälsovetenskap och psykologi

Sammanfattning: Syftet med förekommande studie var att undersöka om polisens attityder till två olika typer av brottslingar, ekobrottslingar respektive sexualbrottslingar skiljde sig åt och om attityden till dessa brottslingar påverkade deras inställning till vilken förhörsstil som borde användas samt om polisen förespråkade en mer dominant förhörsstil vid förhör med misstänkta för sexualbrott jämfört med misstänkta för ekobrott. För att kunna besvara studiens frågeställningar användes en kvantitativ metod med en mellangruppsdesign. En webbenkät i två olika versioner användes, en för ekobrottslingar och en för sexualbrottslingar. Varje enkät bestod sedan av två delar, en som avsåg attityder och en som avsåg förhör. 55 poliser deltog i studien och fördelades genom ett slumpmässigt urval till respektive betingelse. Resultaten visade att det inte fanns några signifikanta skillnader i polisens attityder till ekobrottslingar respektive sexualbrottslingar, inte heller förespråkade polisen en specifik förhörsstil för någon av brottstyperna. Dock visade resultaten på en signifikant prediktion mellan attityd och förhörsstil när det gäller sexualbrottslingar men inte för ekobrottslingar, vilket innebär att attityd predicerar förhörsstilen för sexualbrottslingar men inte för ekobrottslingar.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)