ÖVERSÄTTNING AV KULTURELLA REFERENSER I FILMER. Spanskspråkiga filmer med svenska undertexter

Detta är en Master-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

Författare: Isabella Holmin; [2020-06-09]

Nyckelord: Översättarprogrammet; Undertexter; spanska; svenska; ECR; film; kultur;

Sammanfattning: När vi läser en översatt bok har vi endast måltexten framför oss. Men när vi ser på tv där det talas ett främmande språk kan vi samtidigt läsa undertexterna. Då har vi både käll- och måltext tillgängliga på samma gång. Oftast hör vi om de inte stämmer överens med varandra, eftersom de flesta utländska program och filmer som visas i Sverige är på engelska. Vi kan alltså ta del av informationen trots att inte allt som sägs får plats i undertexterna och vi kan ta till oss den andra kulturen. Hur är det då med program som inte är på engelska? Om de på skärmen talar ett språk vi inte förstår får vi helt enkelt förlita oss på undertexterna. Det här arbetet undersöker översättning av extralingvistiska kulturella referenser i 19 spanskspråkiga filmer med svenska undertexter. Filmerna med undertexter finns under arbetets gång tillgängliga på streamingtjänsten Netflix. Först delas de kulturella referenserna in i olika kategorier och sedan undersöks vilken översättningsstrategi som är tillämpad på var och en. Analysen visar att källspråksorienterade strategier är vanligare än målspråksorienterade strategier i materialet. Det tyder på att det finns tendenser till att göra källkulturen tillgänglig för måltextpubliken.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)