Lean i kommunal sektor : En kvalitativ studie om framgångsfaktorer för långsiktigt Lean-arbete

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

Sammanfattning:

Syftet med denna studie är att genom kvalitativ metod och utifrån ett lednings-perspektiv, urskilja viktiga faktorer för kommuner i arbetet med att implementera och långsiktigt vidmakthålla Lean som metod. Studien har genomförts i två svenska kommuner. Vi har undersökt varför och hur kommuner arbetar med Lean samt vad de hittills har uppnått. Totalt har sex semistrukturerade intervjuer utförts med nyckelpersoner som innehar en ledande- eller stödfunktion.

Resultatet påvisar att införandet av Lean grundas i att kommunerna vill förbättra kvalitén för kunden, minska slöserier samt effektivisera organisationen för att kunna möta framtidens ökade efterfrågan. Deras huvudsakliga fokus finns på att skapa en Lean-kultur. De främsta verktygen som används är värdeflödes-kartläggning, visuell styrning genom förbättringstavlor samt 5S. Vissa verksamheter använder även PDCA-hjulet. Det som Lean-arbetet hittills genererat är att vissa arbetsuppgifter och processer har förändrats och resultatet har därmed blivit minskat slöseri. I ett fall har värdet för slutkunden ökat genom minskad väntetid. Studien påvisar följande faktorer som avgörande för att skapa ett långsiktigt Lean-arbete: fokus skall vara på att skapa värde för slutkund, verksamheten måste inneha god kunskap om metoden samt stödjande ledarskap måste finnas på alla nivåer. Lean måste dessutom anpassas till varje enskild verksamhet, fokus bör finnas på kultur istället för verktyg samt ha ett sunt förhållningssätt för att minska motstånd.  

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)