Det könade föräldrakontraktet : En tematisk analys av LVU-domar

Detta är en Kandidat-uppsats från Uppsala universitet/Centrum för socialt arbete - CESAR; Uppsala universitet/Centrum för socialt arbete - CESAR

Sammanfattning: Sverige ses ofta som ett jämställt land, men trots detta är det långt ifrån jämställt. Statistik visar att kvinnor gör mer obetalt hemarbete och har ansvaret för majoriteten av barnomsorgen. Studien undersöker om denna ojämställdhet speglas i synen på föräldrar hos socialtjänst och rättsväsende i LVU-domar. Syftet med studien är att utifrån ett genusperspektiv undersöka och jämföra hur föräldraförmåga avseende brister i omsorgen konstrueras och framställs i LVU-domar. För att göra detta har en kvalitativ studie i form av en tematisk analys av 68 förvaltningsrättsdomar gjorts. Denna analys har gjorts med hjälp av en socialkonstruktionistisk ansats, genusteori och rättssociologi. Resultatet visar att normer kring föräldraskap och kön som finns i samhället även återspeglas i domarna. Det finns olika förväntningar på mammor och pappors föräldraförmåga. Dessa olika förväntningar leder till att olika krav ställs på föräldrarna utifrån kön. Mammor konstrueras som den primära föräldern som förväntas ta ett större ansvar för barnen och pappan konstrueras som en sekundär förälder med mindre krav på sig.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)