Efterlevnad av ASC 606 och IFRS 15 - följer företagen upplysningskraven? En studie om europeiska och amerikanska IT-bolags efterlevnad av upplysningskrav i intäktsstandarderna

Detta är en Magister-uppsats från Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

Sammanfattning: Bakgrund och problem: Upplysningar är viktiga för förståelsen av finansiella rapporter ochgenom de nya konvergerade intäktsstandarderna ASC 606 och IFRS 15 ökade kraven påupplysningarna för att ge intressenterna mer relevant information. Just posten intäkter harvarit central i flertalet redovisningsskandaler över åren och i flertalet av dessa har IT-bolagvarit inblandade. Tidigare studier visar på en undermålig efterlevnad av upplysningskrav ochindikerar mot att vissa företags- samt landsspecifika faktorer kan ha påverkan påefterlevnaden.Syfte: Syftet med studien är att granska börsnoterade IT-bolags efterlevnad av ASC 606respektive IFRS 15:s upplysningsbestämmelser med fokus på företag i Europa och USA.Avgränsningar: Studien avgränsas till IT-bolag i USA och Europa. Därutöver granskasendast rapporter för räkenskapsår 2020.Metod: Studien är konstruerad som en kvantitativ innehållsanalys med tvärsnittsdesign. Medinspiration från tidigare studier skapades en checklista som sedan användes för att avgöravarje företags efterlevnad. Testvariabeln och kontrollvariabler har tagits fram med stöd itidigare litteratur. Urvalet består av 40 årsrapporter från USA samt 40 från Europa, vilkatagits fram genom databasen Capital IQ.Resultat och slutsatser: Studien resulterar i en genomsnittlig efterlevnad på 68%. Ingetsamband identifieras mellan efterlevnad och testvariabeln ålder. Av kontrollvariablerna är detendast tillgångar som visar sig ha ett signifikant samband med efterlevnad. Inga särskildaskillnader upptäcks mellan företagen i Europa och USA.Förslag till fortsatt forskning: Genom de konvergerade intäktsstandarderna kan en störreförståelse gällande både företags- och landsspecifika faktorer erhållas. Ytterligare forskningåt det kvalitativa hållet krävs också för att få en större uppfattning kring varför företagenväljer att inte redovisa om viss information.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)