Mellan stuprör och hängrännor – Om skillnader i strategers strategier beroende på organisationsstruktur

Detta är en Master-uppsats från Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

Sammanfattning: Syfte: Uppsatsens syfte är att ytterligare öka kunskapen om offentliga tjänstepersoner och vadsom påverkar dem. Det existerar mycket forskning om tjänstepersoner, men uppsatsenfyller en lucka i befintlig forskning genom att explicit studera hur organisationsstrukturpåverkar strateger. De frågeställningar som uppsatsen besvarar är om skillnaden iorganisationsstruktur, i form av horisontell specialisering, mellan kommuner påverkarstrategers strategier, och om strategers strategier påverkas av strategers hierarkiskaposition inom organisationen. Forskningsfrågorna gör att uppsatsen även ökarförståelsen för de tjänstepersoner som benämns strateger.Teori: De teorier som används är olika strategier som tjänstepersoner visats använda, dels vadgäller strategier för att få till förändring (Kingdon 1995, Dewulf & Beuwen 2012), menockså strategier som används för att hantera krav (Lipsky 2010) och strategier iförhållande till politik och ledning (Lundquist 1998). För att undersöka vad iorganisationen som kan påverka val av strategier används horisontell specialisering ochhierarkisk position och Gulick (1937) och Egebergs (2012) resonemang om detsamma.Metod: Uppsatsen är en jämförande fallstudie som genom kvalitativa intervjuer medvinjettmetoden samt en dokumentstudie som jämför två kommuner och två olikahierarkiska positioner för tjänstepersoner.Resultat: I fallstudien prioriterar de verksamhetsnära strategerna i kommunen med höghorisontell specialisering politiken högre än vad de gör i kommunen med låg eller ingenhorisontell specialisering. Samtliga strateger i kommunen med hög horisontellspecialisering använder organisationens gränsdragningar för att hantera problem,dilemman och för att samarbeta över gränserna.Centrala strateger är mer känsliga och följsamma för den politiska viljan. De känner in,väntar in och ger upp när de inte tror att de får gehör för sina förslag. De är även merlojala mot politik och ledning, även när de själva tycker att ledningen gör fel.Verksamhetsnära strateger värderar sin egen verksamhet högt och strider även vidmotstånd för sin övertygelse med hjälp av flera olika strategier.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)