Förändring, lärande och hälsa : En kvalitativ studie om hur medarbetare beskriver och uppfattar arbetet inom en kommunal enhet

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Halmstad/Hälsa och omvårdnad; Högskolan i Halmstad/Hälsa och omvårdnad; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

Sammanfattning: Förändring är en del av livet, likaså lärande och hälsa, vilket rimligtvis borde innebära att dessa processer påverkar varandra. Denna studie handlar om hur medarbetare inom en kommunal enhet, vars huvudsakliga uppdrag är att arbeta hälsofrämjande gentemot seniorer, beskriver och upplever dessa tre processer utifrån deras arbetsplatskontext. Syfte: Syftet med studien var därför att utifrån ett hälsopedagogiskt perspektiv undersöka hur medarbetarna beskrev förändring och lärande på enheten samt hur de upplevde att dessa processer påverkade deras hälsa. Metod: Studien utgick från en kvalitativ ansats där fyra fokusgruppsintervjuer användes som datainsamlingsmetod. Urvalet bestod av 12 medarbetare som intervjuades i grupper om fyra. Resultatet analyserades utifrån en kvalitativ innehållsanalys. Resultat: Medarbetarna beskrev att dagens seniorer är mer aktiva samt att arbetet kräver digital kompetens och omvärldsbevakning. De beskrev också att lärandet på enheten främjas av samarbete och en tillåtande atmosfär. Medarbetarna upplevde att deras hälsa främjas av att alla (organisation, chef och medarbetare) tar ansvar för en god arbetsmiljö. Slutsats: Processerna förändring, lärande och hälsa ställer höga krav på en tydlig organisationsstruktur och ett hälsofrämjande ledarskap. För att hantera förändring, samtidigt som lärande och hälsa främjas, är även goda relationer och strategier för dialog och reflektion viktigt. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)